Starke und unregelmäßige Verben

Alphabetische Liste der starken und unregelmäßige Verben
Starke Verben
Unregelmäßige Verben
Zusammengesetzte Verben

Starke Verben
haben ein regelmäßiges Beugungsmuster. Der Stammvokal wird auf folgende Weise verändert:

sdfsad

 Die Verweise innerhalb der Grafik führen jeweils zu einer Liste der Verben dieses Beugungsmusters.


Unregelmäßige Verben

wechseln den Stammvokal im Imperfekt und bilden das Supinum nach Art der schwachen Verben.


Zusammengesetzte Verben
folgen dem Beugungsmuster des Grundverbes.


Alphabetische Liste der starken und unregelmäßige Verben
(mit * gekennzeichent Verben haben auch eine regelmäßige Form)

Infinitiv

 

Präsens

Imperfekt

Supinum

Part. Pefekt

 be(dja)

bitten, beten

ber

bad

bett

bedd

binda

binden

binder

band

bundit

bunden

bita

beißen

biter

bet

bitit

biten

bjuda

bieten, einladen

bjuder

bjöd

bjudit

bjuden

bli(va)

werden

blir

blev

blivit

bliven

brinna

brennen

brinner

brann

brunnit

brunnen

brista

bersten

brister

brast

brustit

brusten

bryta

brechen

bryter

bröt

brutit

bruten

bära

tragen

bär

bar

burit

buren

böra

sollen

bör

borde

bort

-

dra(ga)

ziehen

drar

drog

dragit

dragen

dricka

trinken

dricker

drack

druckit

drucken

driva

treiben

driver

drev

drivit

driven

drypa

triefen

dryper

dröp

drupit

-

duga

taugen

duger

dög

dugt

-

dvälja *

verweilen

dvjäler 

dvalde 

dvalt

dyka

tauchen

dyker

dök

dykt

-

sterben

dör

dog

dött

-

dölja

verbergen

döljer

dolde

dolt

-

falla

fallen

faller

föll

fallit

fallen

fara

fahren

far

for

farit

faren

finna

finden

finner

fann

funnit

funnen

flyga

fliegen

flyger

flög

flugit

flugen

flyta

fließen

flyter

flöt

flutit

fluten

fnysa

schnauben

fnyser

fnös

fnyst

-

frysa

frieren

fryser

frös

frusit

frusen

bekommen, dürfen

får

fick

fått

-

förgäta

vergessen

förgäter

förgat

förgätit

förgäten

förnimma

wahrnehmen

förnimmer

förnam

förnummit

förnummen

försvinna

verschwinden

försvinner

försvann

försvunnit

försvunnen

gala

krähen

gal

gol

galit

-

ge (giva)

geben

ger

gav

givit, gett

given

gjuta

gießen

gjuter

göt

gjutit

gjuten

glida

gleiten

glider

gled

glidit

-

glädja

freuen

glädjer

gladde

glatt

-

gnida

reiben

gnider

gned

gnidit

gniden

gripa

greifen

griper

grep

gripit

gripen

gråta

weinen

gråter

grät

gråtit

gråten

gehen

går

gick

gått

gången

göra

machen

gör

gjorde

gjort

gjord

ha

haben

har

hade

haft

-havd

heta

heißen

heter

hette

hetat

-

hinna

Zeit haben

hinner

hann

hunnit

hunnen

hugga

hauen

hugger

högg

huggit

huggen

hålla

halten

håller

höll

hållit

hållen

kliva

steigen

kliver

klev

klivit

kliven

klyva

spalten

klyver

klöv

kluvit

kluven

knipa

kneifen

kniper

knep

knipit

knipen

knyta

binden

knyter

knöt

knutit

knuten

komma

kommen

kommer

kom

kommit

kommen

krypa

kriechen

kryper

kröp

krupit

krupen

kunna

können

kann

kunde

kunnat

-

kvida

wimmern

kvider

kved

kvidit

-

kväda

singen

kväder

kvad

kvädit

kväden

le

lächeln

ler

log

lett

-

leva

leben

lever

levde

lev(a)t

lev(a)d

lida

leiden

lider

led

lidit

liden

ligga

liegen

ligger

låg

legat

legad

ljuda

lauten

ljuder

ljöd

ljudit

-

ljuga

lügen

ljuger

ljög

ljugit

ljugen

låta

lassen

låter

lät

låtit

låten

lägga

legen

lägger

la(de)

lagt

lagd

niga

knicksen

niger

neg

nigit

-

njuta

genießen

njuter

njöt

njutit

njuten

nypa

kneifen

nyper

nöp

nupit

nupen

nysa

niesen

nyser

nös

nys(i)t

-

pipa

piepen

piper

pep

pipit

-

rida

reiten

rider

red

ridit

riden

rinna

rinnen

rinner

rann

runnit

runnen

riva

reiben

river

rev

rivit

riven

ryka

rauchen

ryker

rök

rukit

-

ryta

brüllen

ryter

röt

rutit

-

se

sehen

ser

såg

sett

sedd

simma

schwimmen

simmar

sam

summit

-

sitta

sitzen

sitter

satt

suttit

sutten

sjuda

sieden

sjuder

sjöd

sjudit

sjuden

sjunga

singen

sjunger

sjöng

sjungit

sjungen

sjunka

sinken

sjunker

sjönk

sjunkit

sjunken

skina

scheinen

skiner

sken

skinit

-

skjuta

schießen; schieben

skjuter

sköt

skjutit

skjuten

skola

werden; sollen; wollen

ska(ll)

skulle

skolat

-

skrida

schreiten

skrider

skred

skridit

skriden

skrika

schreien

skriker

skrek

skrikit

skriken

skriva

schreiben

skriver

skrev

skrivit

skriven

skryta

prahlen

skryter

skröt

skrutit

-

skära

schneiden

skär

skar

skurit

skuren

slinka

schlüpfen

slinker

slank

slunkit

-

slinta

ausgleiten

slinter

slant

-

-

slippa

nicht brauchen

slipper

slapp

sluppit

sluppen

slita

reißen

sliter

slet

slitit

sliten

sluta

zuschließen

sluter

slöt

slutit

sluten

slå

schlagen

slår

slog

slagit

slagen

smita

sich davonmachen

smiter

smet

smitit

-

smyga

schleichen

smyger

smög

smugit

smugen

smälta

schmelten

smälter

smalt

smultit

smulten

smörja

schmieren

smörjer

smorde

smort

smord

snyta

schneuzen

snyter

snöt

snutit

snuten

sova

schlafen

sover

sov

sovit

-

spinna

spinnen

spinner

spann

spunnit

spunnen

spricka

zerspringen

spricker

sprack

spruckit

sprucken

sprida

verbreiten

sprider

spred

spridit

spridd

springa

laufen

springer

sprang

sprungit

sprungen

spritta

zucken

spritter

spratt

-

-

sticka

stechen, stecken

sticker

stack

stuckit

stucken

stiga

steigen

stiger

steg

stigit

stigen

stinga

stechen

stinger

stack

stungit

stungen

stinka

stinken

stinker

stank

-

-

stjäla

stehlen

stjäl

stal

stulit

stulen

strida

schreiten

strider

stred

stridit

stridd

stryker

streichen

stryker

strök

strukit

struken

stå

stehen

står

stod

stått

stådd

stödja

stützen

stöder

stödde

stött

stödd

suga

saugen

suger

sög

sugit

sugen

supa

saufen

super

söp

supit

supen

svida

schmerzen

svider

sved

svidit

-

svika

täuschen

sviker

svek

svikit

sviken

svälja

schlucken

sväljer

svalde

svalt

svald

svälta

hungern

svälter

svalt

svultit

svulten

svära

schwören

svär

svor

svurit

svuren

säga

sagen

säger

sa(de)

sagt

sagd

sälja

verkaufen

säljer

sålde

sålt

såld

sätta

setzen

sätter

satte

satt

satt

ta(ga)

nehmen

tar

tog

tagit

tagen

tiga

schweigen

tiger

teg

tigit

tegen

tjuta

heulen

tjuter

tjöt

tjutit

-

tryta

mangeln

tryter

tröt

trutit

-

tvinga

zwingen

tvingar

tvang

tvungit

tvungen

töras

wagen

törs

tordes

torts

-

vara

sein

är

var

varit

-

veta

wissen

vet

visste

vetat

-

vika

falten

viker

vek

vikit

-

vilja

wollen

vill

ville

velat

-

vina

pfeifen

viner

ven

vinit

-

vinna

gewinnen

vinner

vann

vunnit

vunnen

vrida

drehen

vrider

vred

vridit

vriden

välja

wählen

väljer

valde

valt

vald

vänja

gewöhnen

vänjer

vande

vant

vand

växa

wachsen

växer

växte

vuxit

vuxen

äta

essen

äter

åt

ätit

äten

 Präpositionen
   Hauptseite